Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Projekty
publikováno: 1. 1. 2019


668

SIKOČ

Simulační komplex čištění vod pokročilými biotechnologickými procesy

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je získávání nových znalostí prostřednictvím výzkumu a vývoje, nezbytných k nalezení a realizaci optimalizačních řešení pro biotechnologický systém čištění důlních vod (BtS ČDV) v reálném čase a se zlomkovou investicí. BtS ČDV je svým rozsahem
a plánovanou kapacitou v evropském měřítku unikátní systém sloužící k čištění vod čerpaných v rámci odvodňování mostecké pánve v rámci těžby hnědého uhlí. Provozní zkušenosti se zařízením podobného rozsahu nejsou dostupné. Po uvedení do provozu bude zařízení vyžadovat optimalizační kroky na straně režimu provozu (určení klíčových parametrů), i na straně konstrukce (úrovně hladin, mocnosti substrátu a jeho druh apod.). Hledání optimálního nastavení za provozu
zařízení v plném měřítku by bylo jednak zdlouhavé (doba pro provedení změny, vysoká setrvačnost systému), a jednak nákladné. Po stránce realizace úprav i po
stránce potřebného monitoringu změn. Efektivní platformou pro návrh optimálních provozních parametrů bude simulační komplex čištění vod (SIKOČ) - modelový analog čistírny ve zmenšeném měřítku, který je předmětem tohoto předkládaného
projektu. Provozní stavy a patřičné optimalizační kroky bude pomocí SIKOČ možno simulovat v reálných podmínkách řádově rychleji a se zlomkovými finančními náklady. Výsledná technologická řešení povedou jednak ke zvýšení účinnosti čištění důlních vod, která se projeví zvýšením jakosti vody vypouštěné do řeky Bíliny (přínos ekologický) a tak výrazným snížením nákladů potřebných na optimalizaci provozu BtS ČDV (přínos ekonomic
ký).        

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Simulační komplex čištění vod pokročilými biotechnologickými procesy
registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024382
jméno žadatele: EPS biotechnology, a. s.
jméno partnera: DIAMO, s. p., odštěpný závod PKÚ
termín realizace: 31. 1. 2021 – 30. 5. 2023
způsobilé výdaje: 2 865 950 Kč
dotace: 1 440 978,75 Kč 

403

Elektromobilita

Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zvýšení inovačního potenciálu prostřednictvím uplatnění inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Palivový kombinát si v rámci výzvy Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita pořídí dva užitkové elektromobily. Užitkové elektromobily budou určeny k zajištění údržby zájmových území jezer Milada a Most. Součástí projektu je i vybudování nabíjecích stanic.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p.
registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018385
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 30. 5. 2019 – 30. 11. 2020
způsobilé výdaje: 1 641 000 Kč
dotace: 902 550 Kč404

HydroSense

Autonomně se pohybující platforma pro monitorování bývalých důlních jam jako metoda časné detekce katastrof

Cílem projektu je vytvoření autonomní, na vodě samostatně plovoucí a měřící platformy pro každodenní použití. Tato platforma (plošina) bude schopna sama vytvořit hodnocení založené na zjištěných parametrech vody v postindustriálních jezerech a dále v mělkých jezerech obecně. Platforma by měla také nabídnout možnosti řešení organizacím nebo osobám zodpovědným za vodní objekty. Monitorovací systém a interpretace naměřených hodnot představuje celosvětovou novinku na trhu. Výsledkem projektu bude autonomně se pohybující měřící vozidlo, které sbírá údaje o kvalitě vody a dokáže je vyhodnocovat.

číslo projektu: „E! 13004“ – „HydroSense“
“Spolufinancováno Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy (MŠMT)”

405

RAFF - Risk assessment of final pits during flooding

Hodnocení rizik zrekultivovaných bývalých těžebních jam při jejich zaplavování

Cílem projektu je dlouhodobý monitoring geologické stability okolí a svahů u napouštěných i napuštěných bývalých důlních jam. Dále se bude sledovat kvalita vody s cílem vytvořit komplexní metodiku, numerické modely, směrnice a manuály pro hodnocení rizik, které zvýší stabilitu a bezpečnost prostředí.

“This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 847299”


406

Recovery

Obnova degradovaných a transformovaných ekosystémů v oblastech postižených těžbou uhlí

Projekt Recovery se zaměřuje na rekultivaci a ekologickou obnovu území postižených těžbou uhlí. Cílem je urychlení procesu obnovy území zpět do stavu fungujícího ekosystému. Dalším cílem je zvýšení vlivu ekologických opatření na společnost a na prostředí, a tím prokázat možnosti zlepšení sociálního zabezpečení. Kategorizace a zmapování ekosystémů půdy na měřených územích.

Výsledkem projektu bude vytvoření detailních map ve vysokém rozlišení a uvedení do provozu webového prostředí GIS pro každou případovou studii.

“This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 847205”


407

Úspory energie

Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly v Libušíně


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci projektu bude zateplen obvodový plášť a střecha správní budovy Kladenských dolů.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly v Libušíně
registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017545
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 29. 4. 2019 – 31. 12. 2020
způsobilé výdaje: 9 599 619,00 Kč
dotace: 2 942 435,70 Kč

452

Úspory energie

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ, s. p.


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci projektu proběhne zateplení obvodového pláště a podlahy půdy správní budovy na lokalitě Kohinoor.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ, s. p.
registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017543
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 29. 4. 2019 – 31. 12. 2020
způsobilé výdaje: 5 102 350,62 Kč
dotace: 1 627 024,38 Kč

408

Vodamin II

Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe

Cílem společného programu je zachovat zdravé životní prostředí v česko-saském příhraničí zajištěním opatření v oblasti ochrany kvality podzemním a povrchových vod v přeshraničních povodích. V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty, které umožní monitorování hladin a stavu důlních vod a informace z těchto aktivit získané poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování.


409

Propojená vodohospodářská soustava

Analýza možností vytvoření soustavy jezer po skončení důlní činnosti

Projekt ověřuje možnosti propojení až pěti jezer vzniklých v oblasti těžebních lokalit v Mostecké pánvi. Konkrétně by se jednalo propojení již vzniklého jezera Most a dalších budoucích jezer situovaných v lokalitách dosud aktivních lomů ČSA, Vršany, Bílina a Libouš.

Stěžejním cílem analýz bylo posouzení možných variant vytvoření propojené soustavy jezer optimální z hlediska hospodaření s vodními zdroji v dlouhodobém horizontu a definování dlouhodobých přínosů využití jejich energetického potenciálu.

Během analýzy byla prověřena udržitelnost hladin všech jezer a možnost jejich propojení pro převod vody mezi jezery s cílem získat maximální akumulaci vody pro budoucí využití. Dále byla zkoumána možnost využití hydroenergetického potenciálu vzniklé vodohospodářské soustavy, především vybudováním solárních parků na vodních hladinách či výstavby přečerpávacích elektráren na vybraných lokalitách.
568

Energetické využití brownfieldů Ústeckého kraje

Variantní scénáře energetického využití lokalit zasažených v minulosti těžbou v Ústeckém kraji

Podstatou projektu je vytvoření variantních scénářů s ohledem na plánované energetické potřeby ÚK v kontextu útlumu těžby v uvažované lokalitě a s tím spojeným přechodem k nízkoemisní energetice. Projekt bude současně reagovat i na vývoj dlouhodobé strategie celé ČR, která je v současné době v souvislosti s transformací energetiky v následujících třech dekádách nově definována. Cílem projektu je analyzovat možnosti energetického využití ploch zasažených těžbou (v minulosti i v současnosti) pro různé formy výroby energie – jak elektrické, tak i tepelné. Zvažovány budou hlavní energetické zdroje – jaderná energie, vodní energie, energie získávaná z biomasy, vodíkové technologie, spalování odpadu.


https://www.tacr.cz/