Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 1. 1. 2019

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu jezera Milada.


Přílohy ke stažení

Mapa

Mapa areálu jezera Milada (PDF) - letní sezóna
Mapa areálu jezera Milada (PDF) - celoroční

Povolenky ke vjezdu na území jezera Milada
Pravidla pro vydávání povolenek ke vjezdu na území jezera Milada (PDF)
NOVÉ Pravidla pro vydávání povolenek - jezero Milada - od 1.1.2022

Povolení k vjezdu na základě oprávněné žádosti vyřizujeme ve lhůtě 5-10 pracovních dní!
Žádost o vydání povolenky ke vjezdu na území jezera Milada (PDF)

Návštěvní řád území jezera Milada
[CS] Návštěvní řád území jezera Milada (PDF)
[EN] Visiting rules for the territory of Milada lake (PDF)
[DE] Besuchsordnung Miladaseegebiet (PDF)

Leták k návštěvnímu řádu na Miladě (PDF)


Doprava bezmotorových lodí a dalšího sportovního vybavení na hladinu jezera Milada

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. vydává povolenky ke vjezdu k jezeru Milada k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení jen pro organizovaný sport (sportovní oddíly). Ale v termínu do 3.7.2015 bude k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu z přístupového místa Trmice do oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera upravena přístupová cesta, vč. vjezdu přívěsným vozíkem přímo do vody ke spuštění těžších bezmotorových plavidel na vodní hladinu a vč. mola k nastupování a vystupování osob do lodí. Po spuštění bezmotorového plavidla na vodní hladinu nebude možné vozidlo odstavit bezprostředně u břehu jezera, nýbrž bude nutné vozidlem ihned odjet stejnou přístupovou cestou na odstavné plochy přístupového místa Trmice. K této dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu bude nutné požádat o vystavení povolenky ke vjezdu do zájmového území jezera Milada (na vjezdu umístěna dopravní značka B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“) v souladu s platnými a zveřejněnými Pravidly pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada.

Informace pro provozovatele či vlastníky malých plavidel


Dnešního dne 1. 11. 2016 začal platit PROVOZNÍ ŘÁD s pravidly pro provozovatele či vlastníky malých plavidel využívající vodní plochy a břehů jezera Milada. Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE ÚZEMÍ – PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ, S. P. !!! Umístění vývaziště malých plavidel je vyznačeno v přiložené mapě. V příloze naleznete znění PROVOZNÍHO ŘÁDU.


Podmínky pro kitování - Výzva ke spolupráci

Letošní sezóna na jezeře Milada byla nad očekávání úspěšná. Naše jezero navštívilo mnoho sportovců, kteří ho pravidelně využívají například ke kitování. Lokální podmínky jsou pro tento sport velmi dobré, ale vyhrazené nástupní místo pro kitery je v současné době čím dál více využíváno velkým množstvím návštěvníků, kteří si chodí na pláže odpočinout. Měli jsme velké štěstí, že nedocházelo ke kolizím mezi těmito dvěma skupinami, ale je nutné této situaci do budoucna předcházet. Dále rozvíjíme oblast Trmické pláže, proto bude i v rámci pokračující realizace záměrů vítěze Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěže východní část jezera Milada dále zkvalitňována a místo pro kitování bude nutné posunout jinam. Upravili jsme Návštěvní řád a také bylo na jezeře odstraněno místní značení vyhrazených ploch pro kitování.
Velmi si vážíme konstruktivní diskuse s veřejností, proto vyzýváme zájemce o kitování na jezeře Milada k osobnímu setkání na Trmické pláži jezera Milada dne 10. 11. 2021 v 16 hodin.
Do doby, než bude nalezeno nové vhodné nástupní místo určené pro kitování, je provozování tohoto sportu na jezeře Milada na zodpovědnosti jednotlivců, kteří musí brát ohledy i na ostatní skupiny návštěvníků. Žádáme tedy zejména kitery začátečníky, aby před jízdou důkladně zvážili momentální povětrnostní podmínky, přítomnost dalších návštěvníků apod. a tomu přizpůsobili jízdu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Těšíme se na setkání s vámi!Jsou místa vyhrazená pro táboření přístupná pro karavany?

V současné době není v zájmovém území jezera Milada vybudováno pro karavany potřebné zázemí, místa vyhrazená pro táboření v bezprostřední blízkosti hlavní pláže a na jihozápadě jezera pod obcí Roudníky (viz platný Návštěvní řád území jezera Milada) jsou určeny výhradně pro stanování, nikoliv pro karavany.

Kvalita vody v jezeře Milada

Vody v jezeře Milada, monitorované v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, od počátku napouštění, vykazují dlouhodobě vysokou kvalitu.

Z analýz provedených dne 27. 07. 2015 Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem vyplývá, že hodnoty ukazatelů: sinice, Escherichia coli a Intestinální enterokoky splňují limity pro koupací vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště.

Koupací vody jsou nadále monitorovány ve 14 denních intervalech.

Jak je sledována kvalita vody v jezeře Milada?

Palivový kombinát Ústí, s. p. (PKÚ, s. p.) zajišťuje v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a schváleným Provozním a manipulačním řádem jezera Milada pravidelné vyhodnocování vybraných kvalitativních parametrů jezerní vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a to v měsíčních intervalech prostřednictvím akreditované laboratoře Povodí Labe, s. p. Dále v měsíčních intervalech analyzuje mikrobiologické ukazatele, fytoplankton (sinice, řasy) a zooplankton a 2 x měsíčně též provádí měření průhlednosti vody v jezeře. Ze souboru měření a zpracovaných zpráv jednoznačně vyplývá, že jakost vody v jezeře Milada je velmi dobrá. PKÚ, s. p. po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem dále připravuje způsob zveřejňování informací o jakosti vody v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. O výsledcích měření bude veřejnost informována na webech PKÚ, s. p. a jezera Milada.

aktualizováno: 20. 12. 2021
 
 
sdílejte přátelům