Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 1. 1. 2019

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu jezera Most.

Příloha ke stažení


Návštěvní řád území jezera Milada (PDF)
NOVÉ Pravidla pro vydávání povolenek - jezero Most - od 1.1.2022

Návštěvní řád uzemí jezera Most


1. Přístup osob do území jezera Most je CELOROČNÍ A VOLNÝ.
2. Jezero Most je vodní plocha s KOUPÁNÍM NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, rovněž veškeré rekreační a sportovní aktivity jsou NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
3. Při vstupu na území jezera Most platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví a osob, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

JE ZAKÁZÁNO:

1. Vstupovat do vody mimo místa, která jsou k tomu určená, tj. pláže a mola.
2. Vstupovat do prostoru pláže na jižních svazích se psy a jinými zvířaty, včetně vstupu do vody (vyjma vodících a asistenčních psů).
3. Skákat do vody, hrozí nebezpečí vážného zranění o kamenné vlnolamy umístěné pod vodou.
4. Manipulovat s technickým zařízením areálu a vodního díla, včetně plovoucích pontonových prvků (mola a ekomola pro hnízdění ptáků), nebo jej poškozovat.
5. Ukládat jakýkoliv odpad a znečišťovat území odpadky.
6. Vnášet do území hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny, pyrotechniku, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
7. Užívat vodní plochu k plavbě motorových plavidel, včetně vodních skútrů.
8. Parkovat mimo vyhrazené odstavné plochy.
9. Jezdit na kole mimo účelové komunikace.
10. Rybařit a lovit zvěř.
11. Vjíždět na koních do porostů a plavit koně v jezeře.
12. Tábořit, stanovat a rozdělávat ohně.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka – 112
Městská policie – 156
Policie ČR – 158
Záchranná služba – 155
Hasiči – 150
Technické služby města Mostu, a. s. – 606 600 267
Správce území PKÚ, s. p. – 607 042 755

Návštěvníci území jezera Most jsou povinni dbát příkazů, pokynů a výzev správce území PKÚ, s. p., zaměstnanců Technických služeb města Mostu, a. s. a orgánů Městské policie Most a Policie ČR.

Návštěvní řád nabývá platnosti dne 12. 9. 2020.Potápění a jiné vodní sporty na jezeře MostPotápění a provozování bezmotorových vodních sportů na jezeře Most je od 12. 9. 2020 povoleno na vlastní nebezpečí, avšak je zakázán vjezd motorových vozidel na obvodovou komunikaci kolem jezera Most. Tato komunikace je obslužnou účelovou komunikací, která slouží pouze pro složky integrovaného záchranného systému a správce území. Zároveň se zde pohybuje velké množství cyklistů, běžců a pěších, a komunikace prochází přes hlavní pláž.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý, kdo se chce na jezeře Most potápět nebo provozovat jiný vodní sport, musí svůj automobil odstavit na odstavných plochách, které jsou vyznačeny v mapě návštěvního řádu a z odstavné plochy si donést veškeré vybavení.

Z odstavné plochy u vrátnice JM je to k hladině jezera cca 200 metrů, z odstavné plochy u vyhlídky na severních svazích přibližně 300 metrů a z hlavního parkoviště na jižních svazích asi 100 metrů.

Takto nastavená pravidla jsou zatím dočasná, naším cílem je podmínky pro provozování vodních sportů vylepšit, vše je ale ještě ve fázích jednání především směrem k hlavní sezóně v příštím roce.

Pro zlepšení podmínek pro potápěče a jiné vodní sporty čekáme na dokončení komunikace ve východní části jezera Most vedoucí k ochrannému přístavu. Tam se nachází parkoviště pro tyto účely vhodné, přímo u vodní plochy. Až bude komunikace dokončena (předpoklad během 1. poloviny roku 2021, v gesci Statutárního města Mostu), tak vjezd pro potápěče a další vodní sporty na tuto komunikaci vedoucí k ochrannému přístavu povolíme.
Nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu území jezera Most1. Proč se na jezeře Most nesmí rybařit?

Rybí obsádka byla v jezeře Most uměle vysazena v letech 2011 – 2013. Druhové složení rybí obsádky má významný vliv na kvalitu vody, proto se v jezeře Most nesmí rybařit.

Klíčovou roli mají výhradně dravé druhy ryb (štika, sumec), doplněné příležitostně dravým druhem (okoun), které se živí kaprovitými druhy ryb a tím snižují jejich počet. Kaprovité druhy ryb nadměrně vyžírají zooplanktonní korýše, kteří pak nekonzumují planktonní řasy a voda se stává zelenou a málo průhlednou. Vedle toho též kaprovité ryby často ryjí ve dně a zvyšují zákal vody.

Stěžejním druhem je i síh maréna, který je významným konkurentem kaprovitých ryb o potravní zdroje, zejména zooplankton.

2. Proč je zakázána plavba motorových plavidel, včetně vodních skútrů?

Jezero Most je neprůtočné jezero, které nemá žádný přirozený přítok ani odtok. Aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení čistoty vody, jsou motorová plavidla zakázána. Kvalita vody je vhodná pro koupání osob, čímž je splněna základní podmínka pro plánované využití tohoto vodního díla.

Výjimkou z tohoto zákazu jsou plavidla integrovaného záchranného systému a dalších nezbytných institucí a organizací. Zákaz neplatí ani pro plavidla správce jezera Most (PKÚ), který provádí monitoring, odběry vzorků, apod.

3. Proč je zakázán vjezd na obvodovou komunikaci vedoucí kolem jezera Most?

Obvodová komunikace kolem jezera Most je obslužná účelová komunikace, která je zpevněna vrstvou asfaltového recyklátu. Svými parametry (šířka, povrch, možné zatížení) není uzpůsobena pro běžný provoz.

Obvodová komunikace by měla sloužit pouze pro vozidla integrovaného záchranného systému, pro vozidla správce území jezera Most (PKÚ), pro cyklisty, běžce a pro pěší.
aktualizováno: 29. 11. 2021
 
 
sdílejte přátelům