Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 1. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace

2021Žádost o poskytnutí informací – jaké byly vítězné nabídky na služby u jezera Most.Na základě rozhodnutí jmenované komise byly vybrány tyto nabídky: pozice č. 1 (vrátnice) Vantwild, s.r.o., pozice č. 2 (přístav) Jan Bednář, pozice č. 3 (severní vyhlídka) Miloslav Horáček, mobilní pozice Voices Production, s.r.o. Součástí nabídek nebyla cenová nabídka zájemců. PKÚ, s. p. hodnotil kvalitu předložené konkrétní nabídky. Nájemné bylo stanoveno předem PKÚ, s. p. pevnou částkou za m2/den pro všechny budoucí nájemce stejně, tj. 10 Kč/m2/den v pracovní dny a 20 Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
2020Žádost o poskytnutí informací o Obřím pramenu v Lahošti, stručná informace o čerpání vody z pramene, o datech o čerpaném množství vody do Bouřlivce.Zařízení Čerpací stanice Obří pramen v Lahošti provozuje PKÚ, s. p. na základě předávacího protokolu mezi Coal Services a.s. a PKÚ, s. p. ze dne 31. 3. 2016. Důlní vody jsou v této lokalitě čerpány z důvodu udržování hladiny ryolitových vod na výšce předepsané závazným posudkem Českého inspektorátu lázní a zřídel. Data o čerpaném množství vody do Bouřlivce má PKÚ, s. p. k dispozici od r. 2013.
2020Žádost o poskytnutí informací – „Poskytnutí všech smluv, objednávek a faktur z let 2019 a 2020 týkajících se biologických hodnocení zpracovávaných na objednávku“.Informace byly poskytnuty ve formě kopií.

Přílohy: Dodatek č.1 / Faktura / Smlouva o dílo
2019Žádost o poskytnutí informací – „kopie dokumentu Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárny vypracované v roce 2016 Českým vysokým učením technickým“.Žádost o poskytnutí informací byla v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta.
2018Žádost o poskytnutí informací – „kopie dokumentu Základní studie proveditelnosti využití hydrických rekultivací na území Ústeckého kraje pro energetické účely – přečerpávací elektrárny vypracované v roce 2016 Českým vysokým učením technickým“.Žádost o poskytnutí informací byla v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta.
2018Žádost o poskytnutí informace o neexistenci dolů v obci Kladno – Motyčín, konkrétně na pozemcích č. 1958/34, 1960/14 a 1968/8.Na pozemcích č. 1958/34, 1960/14 a 1968/8 v k.ú. Motyčín není situováno žádné hlavní důlní dílo (jáma, štola). Nejbližším hlavním důlním dílem je bývalý důl Ronna v k.ú. Hnidousy. Pozemky se však nacházejí na poddolovaném území.
2018Žádost o poskytnutí informace o neexistenci dolů v obci Blevice, konkrétně na pozemku číslo 571.Pozemková parcela je situována mimo současné hranice chráněných ložiskových územích spravovaných PKÚ, s. p. a rovněž mimo oblast báňských zájmů PKÚ, s. p.
Z pohledu historického dolování je parcela situována v hranicích poddolované územní plochy vedené Geofondem ČR pod č. 2050.
2018Žádost o poskytnutí informace o neexistenci dolů v obci Blevice, konkrétně na pozemku číslo 570.Pozemková parcela je situována mimo současné hranice chráněných ložiskových územích spravovaných PKÚ, s. p. a rovněž mimo oblast báňských zájmů PKÚ, s. p.
Z pohledu historického dolování je parcela situována v hranicích poddolované územní plochy vedené Geofondem ČR pod č. 2050.
2018Žádost o poskytnutí informace, zda byl PKÚ, s. p. v minulosti informován mysliveckým spolkem či jinou osobou o častém výskytu dopravních nehod (střet se zvěří) na p. č. 180/10 v k.ú. Žichlice u Modlan, a zda byl přímo vyzván k provedení opatření minimalizující výskyt těchto dopravních nehod.PKÚ, s. p. neobdržel v minulosti žádnou informaci o častém výskytu dopravních nehod, způsobených střetem s lesní zvěří a nebyl vyzván k provedení opatření, která by minimalizovala výskyt tohoto typu dopravních nehod na uvedeném pozemku.
2018Žádost o poskytnutí informace, zda byl PKÚ, s. p. v minulosti informován mysliveckým spolkem či jinou osobou o častém výskytu dopravních nehod (střet se zvěří) na p. č. 180/7 v k.ú. Žichlice u Modlan, a zda byl přímo vyzván k provedení opatření minimalizující výskyt těchto dopravních nehod.PKÚ, s. p. neobdržel v minulosti žádnou informaci o častém výskytu dopravních nehod, způsobených střetem s lesní zvěří a nebyl vyzván k provedení opatření, která by minimalizovala výskyt tohoto typu dopravních nehod na uvedeném pozemku.
2017Žádost o poskytnutí informace, a to kopií všech nájemních smluv, uvedených v dopise zn. 2017/23619/PKÚ/NŘP v odst. 4, kopií dokladu o zaplacení nájmu z výše uvedených smluv a kopií dokladu o zaplacení energií za dobu pronájmu, týkajících se části p.č. 1032 v k.ú. Radvanice v Čechách.Kopie nájemních smluv (pdf)

Kopie dokladů o provedené platbě (pdf)

Kopie nájemních smluv a kopie dokladů o zaplacení nájmu z výše uvedených smluv byly poskytnuty. Úhrada energií v nájemních smlouvách nebyla sjednána, byla pouze pronajata část pozemku.
2016Žádost o poskytnutí informace, jaké druhy ryb, v jakém množství a období byly vysazeny do jezer Milada a Most,
o původu ryb a nákladech na jejich pořízení pro jezero Milada za roky
2005 – 2016 a pro jezero Most za roky 2009 – 2016 včetně doplnění žádosti o poskytnutí informace, zda byl vysazen do jezera Milada úhoř říční a v jakém množství, informace o jeho původu, nákladech na pořízení za období 2005 – 2016
Informace byly poskytnuty ve formě tabulek pro jezero Milada a Most

Jezero Milada (pdf)

Jezero Most (pdf)

PKÚ, s. p. úhoře říčního do jezera Milada nevysadil. Napouštění jezera Milada probíhalo z vodní nádrže Kateřina přes vodní nádrž Zalužany. V obou vodních nádržích byl úhoř říční v minulosti zajisté vysazován v rámci zarybňovacích plánů. Přítomnost úhoře říčního v jezeře Milada lze vysvětlit tím, že migroval z citovaných vodních nádrží, tedy z povodí jezera Milada spolu s dalšími druhy ryb, které se rovněž do jezera Milada nevysazovaly a přesto se tam vyskytují.
2016Žádost o poskytnutí informace, zda PKÚ,
s. p. spolupracoval v roce 2015 se společ-nostmi NEWTON Media, a.s.,
Anopress IT, a.s., Bisnode Česká republika, a.s., včetně žádosti o poskytnutí
kopií smluv, objed-návek a faktur
PKÚ, s. p. spolupracoval v roce 2015 se
společnostmi Anopress IT, a.s. a Bisnode Česká republika, a.s.

Smlouva, faktury – Anopress IT, a.s. (pdf)

Objednávka, faktura – Bisnode Česká repub-lika,
a.s. (pdf)
2015Žádost o poskytnutí informace o výši částky, za
kterou byl prodán ve veřejné soutěži areál bývalého dolu Schoeller
v Libušíně panu Otto Zachovi a proč tato informace není veřejně přístupná
na internetových stránkách
Areál bývalého dolu Schoeller v Libušíně
nabízel PKÚ, s. p. k prodeji již od roku 2012
ve veřejné soutěži. Prodej areálu bývalého dolu Schoeller byl uskutečněn
ve čtvrtém kole veřejné soutěže na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi PKÚ,
s. p. jako prodávajícím
a ZKP Kladno, s.r.o., se sídlem Vinařice 669, jako kupujícím dne 29. června
2015 za kupní cenu ve výši 13.500.000,- Kč.

Čtvrté kolo jednostupňové veřejné soutěže bylo
vyhlášeno dnem 23. ledna 2015 zveřejněním na webových stránkách PKÚ,
s. p. a následně zveřejněním v Kladenském deníku dne 7. února 2015, v Hospodářských
novinách dne 4. února 2015, na Centrální adrese ČP od 1. února 2015 do 16.
března 2015, a dále na úřední desce Města Libušín
a Magistrátu města Kladna včetně uveřejnění výše orientační kupní ceny. Z ustanovení

§ 1773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vyplývá, že vyhlašovatel
soutěže vhodným způsobem uveřejní pouze obsah podmínek soutěže.
2015Žádost o poskytnutí projektu, který byl PKÚ, s. p. zaslán firmou ECS
s.r.o. na základě „Výzvy k předložení nabídek a projektových záměrů
k poskytování služeb v oblasti turistického ruchu a provozování
zájmové a sportovní činnosti na území jezera Milada“
Společná veřejná výzva měst a obcí sdružených do
Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada (dále jen DSOJM) a PKÚ, s. p.
k podávání nabídek a projektových záměrů
na provozování volnočasových aktivit
a činností v lokalitě jezera Milada pro rok 2015 byla zveřejněna dne 3.
června 2015. Uzávěrka pro přijímání nabídek byla stanovena na 30. června
2015.

Společnost ECS s.r.o., IČO 47780495, reagovala na
výzvu ve stanovené lhůtě
a předložila stručný projektový záměr
na využití a provozování části plochy u jezera Milada, včetně využití vodní
plochy jezera. V záměru navrhovala vybudovat komplexní
sportovně-rekreační areál zahrnující kurty pro plážový volejbal, hřiště na
plážový fotbal, tenisové kurty, streetworkout, posilovnu, dětské hry
(houpačky, skluzavky, pískoviště atd.), rekreační chatky, plochy pro stany
a karavany, zázemí pro stravovací služby, půjčovnu slunečníků a lehátek a
zázemí
pro vodní sport. Součástí nabídky byla rovněž možnost vybudování tréninkového
střediska pro sportovní soustředění sportovců
a sportovních klubů v různých odvětvích a pro pořádání sportovních akcí apod.

Vyhodnocení podaných nabídek proběhlo dne 1.
července 2015 za účasti zástupců DSOJM a PKÚ, s. p. Nabídka společnosti ECS
s.r.o. postoupila do dalšího kola jednání, v rámci něhož byla vyzvána
k předložení konkrétnějšího projektu o podobě sportovně rekreačního
areálu, upřesnění výměr ploch požadovaných pro realizaci hřišť
a jednotlivých etap budování areálu. Současně byl předkladatel upozorněn,
že projekt musí být připravován a realizován v souladu s platnými
územními plány dotčených měst a obcí.
2015Žádost o poskytnutí informace o výši částky
fakturované Obci Radvanice za dodávky tepla v letech 2013 a 2014
v souvislosti s pronájmem bývalého objektu čistírny důlních vod,
který je součástí areálu bývalého dolu Kateřina I a který je Obci Radvanice
pronajímán na základě nájemní smlouvy ze dne 23. prosince 2010
Tabulka 2 (pdf)

Obci Radvanice nejsou přefakturovávány žádné jiné
služby spojené s užíváním objektu na základě nájemní smlouvy ze dne
23. prosince 2010.
2015
Žádost o poskytnutí informace o početním zastoupení žen a mužů na
úrovni vrcholového managementu, středního managementu a nižšího managementu PKÚ, s. p. ke dni 31. prosince 2014 a celkovém počtu zaměstnaných mužů a žen
k tomuto datu
Tabulka 1 (pdf)

Požadované informace byly na základě výše uvedené žádosti doplněny
přímo do poža-dovaného souboru.
2015Žádost o poskytnutí informace o objektu bývalé
čističky odpadních vod nacházející se na pozemku p. č. 1032 v obci
Radvanice, k. ú. Radvanice v Čechách

(příprava záměru pronájmu/prodeje tohoto objektu,
kopie nájemní smlouvy mezi PKÚ,
s. p. a Obcí Radvanice, účel, ke kterému byl objekt kolaudován, možnost
případného pořádání kulturních a společenských akcí v tomto objektu a
provozování hostinské činnosti).
Pozemek p. č. 1032 v katastrálním území Radvanice
v Čechách, obci Radvanice,
na němž se nachází bývalý objekt čistírny důlních vod, který je součástí
areálu bývalého dolu Kateřina I, je součástí záměru bezúplatného převodu
majetku státu,
se kterým má PKÚ, s. p. právo hospodařit,
na Obec Radvanice, a to v souladu s ustanovením § 16 písm. 9 zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je objekt čistírny důlních vod pronajímán na základě
nájemní smlouvy
ze dne 23. prosince 2010 Obci Radvanice
a to za účelem sportovních a rekreačních aktivit v souladu
s územním plánem Obce Radvanice.

Smlouva (Pdf)

Objekt čistírny důlních vod, vystavěný v letech 1996 až 1998,
byl kolaudován
ke svému účelu, tedy jako čistírna důlních vod. Po ukončení sanace odvalu
v roce 2005 byl objekt čistírny důlních vod odstaven z provozu a do
roku 2007 byl udržován pouze v pohotovostním režimu. V současné
době budova již svému účelu neslouží a potřebná technologie byla zlikvidována.
2014Žádost o poskytnutí kupní smlouvy na výkup
spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. Konobrže
PKÚ, s. p. je povinen v souladu s ustanovením
§ 8 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnout základní osobní údaje
o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Tyto základní osobní údaje se
v souladu
se zákonem poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození,
obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Dne 22. května 2013 byla mezi PKÚ, s. p. jako
kupujícím a panem Zdeňkem Rybou (rok nar. 1953, trv. pobyt obec
Všestary) jako pro-dávajícím uzavřena kupní smlouva. Před-mětem této smlouvy
byl prodej spolu-vlastnického podílu 10/36 p. p. č. 7/1
v k. ú. Konobrže a to za kupní cenu ve výši 42.040,- Kč.

Tento pozemek koupil PKÚ, s. p. za účelem
dokončení rekultivační činnosti vykonávané PKÚ, s. p. v rámci
rekultivace lomu Most – Ležáky „Severní svahy“. Pozemek je přímo dotčen
stavbou odvodňovacího drénu v rámci akce „Stabilizace severních svahů
mezi OM 13 a OM 15“. Veřejné prostředky byly prodávajícímu poskytnuty na
základě kupní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.
2014Žádost o poskytnutí kopií následujících
dokumentů:

1. Technický projekt likvidace a sociální program Lomu Chabařovice I. (z roku 1993)

2. Generel rekultivací do ukončení kom-plexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p. (verze z dubna 1999 a aktualizace z července 2004)
Vzhledem ke značnému rozsahu požadova-ných
dokumentů a předpokládaným vysokým nákladům na pořízení kopií byla
po dohodě se žadatelem žádost upřesněna
a žadateli byla na jeho žádost poskytnuta informace na CD.
2013Jsou zaměstnanci PKÚ, s. p. povinni
řídit se etickým kodexem?
PKÚ, s. p. nemá pro své
zaměstnance vytvořený vlastní etický kodex. Povinnost tento etický kodex
vytvořit pro něj nevyplývá z žádného právního předpisu.

Základní práva a povinnosti
zaměstnanců PKÚ, s. p. vyplývají se zákoníku práce
a vnitřních předpisů PKÚ, s. p. Porušování povinností z těchto předpisů
vyplývajících je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. vnitřních
předpisů se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Zaměstnanci PKÚ, s. p.
plní své úkoly v souladu s právními předpisy
a při volbě nejvhodnějšího postupu vždy respektují v mezích těchto
právních předpisů koncepce, priority a cíle PKÚ, s. p., jeho vnitřní předpisy
a pokyny nadřízených. Zaměstnanci PKÚ, s. p. při své činnosti vynakládají
veškeré úsilí, aby zajistili maximálně efektivní
a ekonomické hospodaření s majetkem státu, se kterým má PKÚ, s. p. právo
hospodařit.

Pozn.: Etický kodex PKÚ, s. p. byl schválen v červenci 2015.

Etický kodex (pdf)
2013Užíval PKÚ, s. p. v minulosti pozemky jiných
majitelů, aniž s nimi uzavřel platné nájemní smlouvy, resp. je užíval
bez náhrady obvyklého nájemného?

Zrealizovalo se poslední vykoupení pozemku dosud
užívaného PKÚ, s. p. skutečně v červnu r. 2008, tj. od té doby tento
podnik žádné další pozemky nevykupoval?
PKÚ, s. p. při své činnosti nikdy neužíval pozemky jiných
vlastníků bez právního titulu. V rámci územních a stavebních řízení PKÚ,

s. p. vždy obdržel souhlasné stanovisko vlastníků dotčených pozemků
s realizací konkrétního projektu.

PKÚ, s. p. od roku 2008 nevykupoval žádné pozemky.
2013Informace o nájemních a kupních smlouvách
uzavřených po roce 2000 mezi PKÚ, s. p. jako nájemcem a kupujícím a vlastníky
původních pozemků, na nichž má a měl PKÚ, s. p. haldy, výsypky, odvaly
Žadateli byly předány kopie kupních smluv:

Smlouva 1 (Pdf)

Smlouva 2 (Pdf)

Smlouva 3 (Pdf)

Smlouva 4 (Pdf)

Smlouva 5 (Pdf)

Smlouva 6 (Pdf)

Smlouva 7 (Pdf)

Smlouva 8 (Pdf)

Smlouva 9 (Pdf)

Smlouva 10 (Pdf)

Smlouva 11 (Pdf)

Smlouva 12 (Pdf)

Smlouva 13 (Pdf)

Smlouva 14 (Pdf)

Smlouva 15 (Pdf)

Smlouva 16 (Pdf)
aktualizováno: 23. 7. 2021
 
 
sdílejte přátelům