Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Střediska
publikováno: 14. 1. 2020

Středisko Doly a úpravny Komořany

Historie


Hlavním předmětem činnosti státního podniku Doly a úpravny Komořany byla správa majetku určeného k bezúplatnému převodu, vypořádání restitučních nároků, vypořádání hospodářské činnosti státního podniku, prodej a koupě nemovitostí za účelem následného vypořádání hospodářské činnosti státního podniku. Byly realizovány převody pozemků a budov včetně bytových domů na obce a města v souladu s předmětem činnosti státního podniku v rámci své působnosti. Dále byla zajišťována součinnost a koordinace při provádění obnovy a funkce krajiny a její navracení do užívání v souladu s požadavky ekologie a životního prostředí a následné přípravy pro nové využití pro potřeby rekreace, bydlení, lesnictví, zemědělství i pro průmyslové využití.

Chronologický přehled historie státního podniku Doly a úpravny Komořany:


  • 1. 1. 1991 byl založen státní podnik Doly a úpravny Komořany na základě rozhodnutí č.143/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17.12.1990. K tomuto datu došlo k přechodu majetku, práv a povinností, v rozsahu stanoveném zakladatelem, z dosavadního státního podniku Severočeské hnědouhelné doly, Most, odštěpný závod Doly a úpravny Komořany na státní podnik Doly a úpravny Komořany,
  • 1. 11. 1993 byla v rámci celkové koncepce privatizace hnědouhelného průmyslu spojením státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov založena Fondem národního majetku Mostecká uhelná společnost, a. s.,
  • 31.12.1998 došlo ke zrušení státních podniků Doly Hlubina, s. p. (Most), Doly Ležáky, s. p., (Most), Báňské projekty, s. p. (Teplice), WASTEKO – ekologické strojírenství, s. p. (Ostrov nad Ohří) sloučením se státním podnikem Doly a úpravny Komořany na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 399/1997 ze dne 18.12.1997. Veškerý majetek, práva a závazky, pracovníci zrušených státních podniků byly převedeny na Doly a úpravny Komořany, státní podnik,
  • 1. 1. 2008 došlo ke zrušení státního podniku Doly a úpravny Komořany sloučením se státním podnikem Palivový kombinát Ústí na základě usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 a rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 208/2007 ze dne 20. listopadu 2007.Sloučením došlo k přechodu veškerého jmění, práv, závazků a pohledávek z hospodářskoprávních, obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, které se vztahují k převáděnému majetku státního podniku Doly a úpravny Komořany na státní podnik Palivový kombinát Ústí.Hlavním předmětem činnosti hospodářského střediska Doly a úpravny Komořany byla a je realizace převodu nemovitostí nacházejících se v různých částech lokality Doly a úpravny Komořany – v okresech Most, Teplice, Chomutov, dořešení majetkoprávních vztahů, vypořádání restitučních nároků a zajišťování technické likvidace již nepotřebných bývalých provozních objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku.

Současnost


Středisko Doly a Úpravny Komořany zajišťuje v rámci své působnosti správu rozsáhlého nemovitého majetku nacházejícího se v okresech Most, Teplice, Chomutov a Louny vč. technické likvidace již nepotřebných bývalých provozních objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku a následného majetkoprávního vypořádání nepotřebného majetku státu. Významnou součástí správy výše uvedeného majetku je správa nemovitého majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu.

Budoucnost


Prioritou pro další období činnosti lokality Doly a úpravy Komořany zůstane správa a majetkoprávní vypořádání nepotřebného nemovitého majetku státu v rámci své působnosti, vč. správy strategického nemovitého majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu.

V souvislosti s neprolomením limitů těžby a postupným útlumem těžby na lomu ČSA lze očekávat přehodnocení programu technických likvidací dosud pronajatých provozních objektů sloužících k těžbě vyhrazeného nerostu v této lokalitě, a jejich postupnou likvidaci.